Adatvédelmi irányelvek

MHC Mobility Magyarországi Fióktelepe a továbbiakban: MHC Mobility érti az őrá és Ügyfeleire vonatkozó információk értékét. Minden adatot megvédünk, szigorú adatvédelmi politikával rendelkezünk, az alábbiak szerint. Szeretnénk kijelenteni, hogy a megszerzett adatokat a nemzeti és az európai jogszabályokkal összhangban, valamint azok biztonságát garantáló körülmények között dolgozzuk fel. Az általunk végzett feldolgozási folyamatok átláthatóságának biztosítása érdekében bemutatjuk a MHC Mobility, A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat, a személyes adatok feldolgozása során, az egyének védelméről és a személyes adatok szabad áramlásáról szóló, 2016 évi, április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján, az adatokról és a 95/46 / EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR).

A MHC Mobility különféle típusú információkat dolgoz fel, beleértve a saját műszaki és az Ügyfelek által szolgáltatott információkat, globális szolgáltatóként, átfogó megoldásokat nyújtva. Ezt szem előtt tartva, a MHC Mobility  mindig igyekezett létrehozni és teljes körűen bevezetni az információkezelési politikai rendszerét a fent felsorolt információk értékének tiszteletben tartása mellett. Ezen okok miatt a MHC Mobility minden erőfeszítést megtesz a megfelelő irányelvek meghatározására és a társaság személyes adatainak védelmére szolgáló rendszer létrehozására, valamint adatvédelmi politikájának kidolgozására és az igazgatósági tagok és alkalmazottak körében történő népszerűsítésére. Ezenkívül a MHC Mobility megfelelő intézkedéseket fog tenni adatvédelmi politikájának nyilvánosságra hozatala céljából. A személyes adatok megfelelő védelme érdekében a MHC Mobility e politikára támaszkodik.

Adat Adminisztrátor

A személyes adatok feldolgozása során az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46 / EK irányelv (GDPR) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban tájékoztatom Önt arról, hogy:

1. Személyes adatainak kezelője a MHC Mobility Magyarország Fióktelepe. amelynek székhelye 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 6. II. em. Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérdésekben e-mail útján is felveheti velünk a kapcsolatot a következő címen: office@mhcmobility.hu

2. A MHC Mobility nagy jelentőséget tulajdonít a személyes adatok védelmére, ezért kineveztek egy adatvédelmi tisztviselőt, akivel a következő e-mail címen lehet kapcsolatba lépni: office@mhcmobility.hu. Az adminisztrátor ösztönzi az adatvédelmi tisztviselővel való kapcsolatfelvételt az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos minden felmerülő kétséget illetően.

Adatgyűjtés és a feldolgozás célja

3. Az Ön személyes adatait a MHC Mobility a következő célokra használja fel:


A feldolgozás célja
Jogalap és tárolási idő
Jogilag megalapozott cél, ha ilyen van
Szerződés megkötése és teljesítése az Ügyféllel, vállalkozóval.
6. bekezdés 1 szakasz, b és f pontok, GDPR

A szerződés időtartamára és annak megszűnését követően a szerződésből eredő követelések határidejének lejártáig általában 3 év, legfeljebb 6 év
A szerződés megkötésére vagy végrehajtására tett lépésekkel kapcsolatban a MHC Mobility törvényes célból felveszi a kapcsolatot az Ügyfelekkel és munkatársaival / a velük együtt dolgozó munkatársaikkal, valamint a vállalkozókkal.
Panaszok és reklamációk feldolgozása.
6. bekezdés 1 szakasz, b és f pontok, GDPR

A garancia lejárta vagy a panasz rendezése után egy évig
Az adminisztrátor a panaszok megvizsgálásával kapcsolatban jogszerű célból kapcsolatba lép az Ügyfelek alkalmazottaival / a velük együttdolgozó alkalmazottakkal.
Követelések intézése, vagy jogi követelésekkel szembeni védekezés
6. bekezdés 1 szakasz, f pont, GDPR
A követelésekkel kapcsolatos eljárások teljes időtartama alatt, azaz azok végleges befejezéséig, és végrehajtási eljárás esetén a keresetben lévő követelések végleges rendezéséig.
Az adminisztrátor jogszerű követelések érvényesítésével, vagy a jogi követelésekkel szembeni védelemmel kapcsolatosan feldolgozhatja az Ügyfelek / társult Ügyfelek, vagy vállalkozók adatait.
Dokumentumok, azaz a szerződések és elszámolási dokumentumok archiválása
6. bekezdés 1 szakasz, c pont, GDPR

A törvényben meghatározott időtartamokra, és ha konkrét dátumokat nem tüntetnek fel, akkor arra az időre, amikor tárolásuk az adminisztrátor jogos követelésének hatálya alá tartozik, amelyet a követelések lehetséges végrehajtási ideje szabályoz.
-
Statisztika vezetése
6. bekezdés 1 szakasz, f pont, GDPR

Addig, amíg egy másik feldolgozási művelet meg nem jelenik a táblázatban. A személyes adatokat csak kizárólag statisztikai célokra tároljuk.
Az adminisztrátor által végzett statisztikai tevékenységek ismerete lehetővé teszi az elvégzett tevékenységek javítását
Marketing tevékenységek végzése elektronikus kommunikációs eszközök használata nélkül.
6. bekezdés 1 szakasz, f pont, GDPR

Amíg nem fejeznek ki ellenvetést, vagyis bármilyen módon nem jelzik felénk, hogy nem akarnak Önök kapcsolatot tartani velünk és információt kapni a tevékenységeinkről.
Az üzleti tevékenységeket bemutató marketing tevékenységek végzése.
Marketingtevékenységek folytatása elektronikus kommunikációs eszközök segítségével.
6. bekezdés 1 szakasz,, a pont, GDPR

Ezek a tevékenységek más kötelező érvényű rendelkezésekre való tekintettel, különösen a távközlési törvényre és az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvényre Ezeket a tevékenységeket csak meglévő hozzájárulások alapján hajtjuk végre.

A jóváhagyás ideje alatt, annak visszavonásáig, vagyis ha bármilyen módon beterjesztik felénk azt, hogy nem kívánnak velünk kapcsolatban lenni, nem kívánnak információt kapni tevékenységeinkről. Miután visszavonták a MHC jogi kötelezettségeinek és a kapcsolódó követeléseknek való megfelelés bizonyítása céljából (a visszavonás után legfeljebb 6 évig).

Hozzáférés-ellenőrzés, ideértve az adatkezelő telephelyének megfigyelését az alkalmazottak biztonságának és vagyonvédelmének fokozása érdekében, valamint az információk bizalmas kezelése céljából.
6. bekezdés 1 szakasz, c és f pontok, GDPR

A kifogás megtételéig, de legfeljebb csak egy évig.

A képrögzítéseket csak arra a célra dolgozzuk fel, amelyre azokat gyűjtöttük, és a rögzítés időpontjától számított 3 hónapot meg nem haladó ideig tároljuk, kivéve, ha a felvétel bizonyítéknak minősül az eljárásban, akkor az eljárás végleges lezárásáig, vagy a kifogás megtételéig.
Az adatkezelő megszerezheti a munkavállaló / kolléga alapadatait (név és vezetéknév, munkaviszony, vagy együttműködési hely, telefonszám és bizonyos esetekben, fényképpel ellátott dokumentum szám), mielőtt az érintett megérkezik attól a szervezettől, ahol az adott személyt alkalmazzák, vagy együttműködnek vele.
Toborzás
6. bekezdés 1 szakasz, a, c és f pontok, GDPR

Legfeljebb 6 hónapig a felvételi eljárás végétől, és további felvételi folyamatokra vonatkozó hozzájárulás esetén legfeljebb egy évig.
Az adminisztrátor az érintett további hozzájárulása nélkül a felvételi folyamatot követő 6 hónapon belül nem használhat fel olyan állásjelöltek adatait, amelyek a tisztviselő indokolt céljaként szolgálnak, mivel az alkalmazott / kolléga nem ellenőrizheti pozícióját, vagy lemondhat arról.
Emberi erőforrás menedzsment - alkalmazottakkal és munkatársakkal
A RODO 1. törvény 6. bekezdésének a, b, c, és f pontja
A RODO 2. törvény 9. bekezdésének b pontja
A munkajogi dokumentumok, azaz a munkaviszonnyal kapcsolatos személyi akták és dokumentációk archiválására vonatkozó hatályos rendelkezéseknek megfelelően Polgári jogi szerződések esetében ezeket a szerződéseket az azokból eredő követelésekre vonatkozó elévülési idő lejártáig meg kell őrizni.
A rendszergazda csak a munkavállaló / munkatárs hozzájárulása alapján használhat rá vonatkozó képet.
A kapcsolatfelvételi űrlap vezetése a weboldalon
6. bekezdés 1 szakasz, l és b pontok, GDPR
Kérelmek és kérdések megválaszolása a kapcsolatfelvételi űrlap segítségével, vagy más formában, ideértve az érzékeny kérések és válaszok tárolását az elszámoltathatóság fenntartása érdekében.

4. Személyes adatait az Európai Unión kívül nem továbbítjuk harmadik országba, vagy nemzetközi szervezetekhez.

5. Az Ön adatait nem kezeljük oly módon, hogy az olyan döntéshez vezessen, amely kizárólag az automatikus feldolgozáson alapul, ideértve a profilozást is, és joghatásokkal bír Önre, vagy hasonló módon jelentősen érinti Önt.

6. A GDPR 21. Cikk, 4. bekezdés szerint tájékoztatom Önt, hogy joga van tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen. A kifogásokat az adatvédelmi tisztviselőhöz kell benyújtani, akinek elérhetőségeit a 2. pont tartalmazza. A 21. bekezdés 1 szakasza GDPR alapján a kifogás benyújtásakor kérjük, jelezze az adott helyzethez kapcsolódó okait.

Adat átvevők

7. Működésével kapcsolatban a MHC Mobility nyilvánosságra hozza személyes adatait, ideértve a következőket:

A kezelt adatokkal kapcsolatos engedélyek és az önkéntes adatszolgáltatás

8. Jogosult az adatokhoz való hozzáférésre, valamint azok helyesbítésére, törlésére, a feldolgozás korlátozására, az adatok továbbítására, tiltakozási jog gyakorlására, ha a feldolgozás hozzájáruláson alapszik: bármikor visszavonhatja a hozzájárulását anélkül, hogy az befolyásolná a hozzájáruláson alapuló feldolgozáshoz való jogot a visszavonása előtti időszakra.

Az érintettek jogaival kapcsolatos további információk a következő cikkben találhatók. 12-23 GDPR, amelynek szövege megtalálható a következő oldalon: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

9. Az adatok szolgáltatása szükséges a szerződések megkötéséhez és az üzleti tevékenység végzéséhez, valamint a törvény által előírt helyzetekben. A fennmaradó körben az adatok megadása önkéntes.

10. Ha úgy gondolja, hogy személyes adatainak feldolgozása megsérti a GDPR rendelkezéseit, akkor joga van panaszt benyújtani a:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 11055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11 Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9

A személyes adatok automatizált feldolgozása

11. A személyes adatok feldolgozása nem történik automatizált módon (ideértve a profilozást is) úgy, hogy az automatizált feldolgozás eredményeként bármilyen döntés meghozható legyen, egyéb joghatást okozzanak, vagy egyéb más módon jelentősen befolyásolják Ügyfeleinket, vállalkozóinkat és azok alkalmazottait / munkatársait.

Az EuroFleet Zrt. adatvételmi irányelveit ide kattintva tudja megismerni.

Partnerek

Speedzone.hu TrendFM Gazdasági Rádió Portfolio.hu

Hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre.
Értesüljön a legfrissebb információkról és a különleges ajánlatokról.